طـرح کلـی

هنر آشپزی جز این نیست، که ما اولا یاد بگیریم از هر غذایی چنان که باید لذت ببریم و ثانیا بتوانیم اسباب این لذت را برای دیگران هم فراهم کنیم. آشپزی ایرانی، مانند فرش ایرانی، اساسا هنری توده ای است، که در خانه مردم ساده یا حتی فقیر و به دست زنان و دختران شهر ها و روستاهای این سرزمین پرورانده شده است. هر چند نمونه های فرد اعلای آن باز همچون فرش ایرانی، از خانه های اعیان و اشراف جامعه سر درآورد، حرفه ای که کما بیش در انحصار مردان قرار دارد. از میان عوامل بی شماری که در تکوین و تکامل این هنر موثر بوده اند، از سه عامل عمده می توان نام برد: فراورده های بومی، نوع سوخت و نحوه زندگی مردم به طور کلی. اما مهمترین نکته بارز آشپزی ایرانی پخت ملایم و طولانی آن است.

دستـه بنـدی

خوراک ایرانی

تـولیـد

...