طـرح کلـی

ما در مسیر همیشگی رفت و آمدهایمان در خیابان یا آزاد راه ها با تابلوهای تبلیغاتی برخورد می کنیم، که در تمام ساعات شب و روز، در هفت روز هفته، کالا یا خدمتی را در معرض دیدمان قرار می دهند، که خواه ناخواه باید آنها را ببینیم. مخاطبان این تابلوها محدودیتی ندارند و می توانند پیر یا جوان، تحصیل کرده یا کم سواد، متمول یا کم بضاعت و بطور کل هر کسی که در حال گذر است باشد. همه مخاطبان برای صاحبان آگهی ها با ارزش هستند و تابلو های تبلیغاتی در یک دوره یک ماهه صدها بار توسط آنها دیده می شوند. اگر این تابلوها با شناخت درستی از مخاطب و پیام های ساده و کوتاه طراحی و مکان یابی شوند، ارزش های خود را به خوبی به اثبات می رسانند.

دستـه بنـدی

تبلیغات محیطی
تبلیغات ATL
ایده پردازی
طراحی گرافیک
عکاسی

تـولیـد

...