طـرح کلـی

رشد صنایع، در دوران باستان به کندی صورت گرفته و در یک روند تدریجی، مسیر تکاملی خود را طی کرده است. قرون بسیاری گذشت تا بشر بتواند از گل خام به سفال ظریف و متقارن، همراه با نقوش تزئینی دست یابد و در کنار کاربرد روزانه از زیبایی های بصری آن نیز بهره مند شود. صنایع دستی بعنوان کالاهایی مصرفی می توانند، نمایانگر فرهنگ یک ملت نیز باشند. ایران یکی از خاستگاه های مهم دست ساخته ها و دست بافته های بشری با قدمتی دیرین در پهنه تاریخ است. فرش یکی از معجزات دست بافته های ایرانی، انعکاسی از بهشت است، که در آن، نقوش گیاهی با تنوعی بسیار و رنگ های فریبنده، تجسمی از نامیرایی بهار را برای بیننده به ارمغان می آورد. این همه زیبایی درون حاشیه های پرپیچ و تاب، برای ممانعت از ورود اهریمنان، محصور گشته تا همچنان جلوه ای زنده از اوج درخشش را به تماشا بگذارند.

دستـه بنـدی

صنایع دستی ایرانی

تـولیـد

...