طـرح کلـی

مهمترین بحث تبلیغات این است، که قبل از هر چیز مخاطب خود را بشناسیم و معلوم کنیم که چه پیامی را با چه هدفی برای کدام مخاطب ارسال می کنیم. بدیهی است که شناسایی و هدف گیری مخاطب و یافتن رسانه مناسب، مسیر درستی به تبلیغات می دهد. مدل 6W یا شش سوال، رسیدن به پاسخ های درست، منطقی و متعادل درباره مخاطب است و قبل از هر اقدام عملی می تواند از لحاظ زمان، هزینه، شرایط رقابت، فعالیت تبلیغاتی را اثر گذار کرد. باید توجه داشت که شعار و پیام هر برندی، رسانه مطلوب خود را برای جذب مخاطبان نیاز دارد.
1- (who) مخاطب من کیست؟
2- (where) مخاطب من کجاست؟
3- (what) چه پیامی را به او انتقال دهم؟
4- (why) چراباید این پیام را انتقال دهم؟
5- (which) از طریق کدام رسانه باید به او پیام دهم؟
6- (when) چه وقت باید با او ارتباط برقرار کنم؟

دستـه بنـدی

دنیای تبلیغات
تبلیغات ATL
تبلیغات BTL
تبلیغات TTL

تـولیـد

...