طـرح کلـی

گوش دادن به پادکست ها حضور در سالن تئاتری است، که آدرسی جز ذهن ندارد. یک صدای خوب با یک متن خوب می تواند روایت شنیدنی را در لحظات تنهایی و فراغ بازگو کند. باید توجه داشت که این متن با هر هدفی آماده شود، باید محکم و کوتاه باشد و در عین سادگی مستقیما خیال شنونده را به مقصد هدایت کند. باید مراقب بود، موسیقی بر متن چیره نشود، همانطور که گاهی طنز لازم است، ولی ضروری نیست. تکرار عنصر اصلی برای ایجاد انگیزه و پاسخ دهی است.

دستـه بنـدی

پادکست
تبلیغات ATL
تبلیغات TTL
دیجیتال مارکتینگ

تـولیـد

...