طـرح کلـی

با تبدیل شدن فیلم های مستند به بخش جدایی ناپذیری از استراتژی ارتباطی برندها و سازمانها، روایتگری داستان این برندها و انتقال پیام سازمانها به مخاطبانشان صورت دقیق تر و شفاف تری پیدا کرده است. دلیل استقبال از این فیلم ها نسبت به بقیه انواع تولیدات ویدیویی، وجود مجموعه ای از ویژگی های ساختاری بصورت فنی و بصری بوده و مهمترین بخش آن استناد به واقعیت های موجود و برخورد بی واسطه با موضوعات است. فیلمهای مستند می توانند برای اهداف مختلفی همچون معرفی و تحلیل ماموریت برندها، معرفی کالاها و خدمات آنها، آموزش کارکنان، پوشش رویدادها و نمایشگاه ها مورد استفاده قرار بگیرند. این امر به یقین باعث افزایش ارتباط با سرمایه گذاران و شرکای تجاری در تولید و مخاطبانی از طیف های دیگر خواهد شد.

دستـه بنـدی

مستند های تبلیغاتی
آگهی های تبلیغاتی
تولیدات ویدیویی
انیمیشن
دیجیتال مارکتینگ

تـولیـد