طـرح کلـی

سبز در مقابل قرمز، ایمان یوسف در برابر هوای نفس زلیخا و این اوج بکار گیری رنگ های مکمل است، که خیال نقاش را در این اثر جاودانه ساخته است. بهزاد، نقاش نقاشان ایرانی، در قرن نهم هجری، ششصد سال قبل رنگ های مکمل را بسوی بار معنایی هدایت کرده و جنبه ای نمادین به آنها بخشیده است. اما نقاش چیره دست در این خیال محدود نیست و در خلق این فضا، خود از هر منظر و زاویه ای به تماشای این رویداد نشسته است. روبرو، طرفین، از پایین به بالا و از بالا به پایین، نگاهی که قرن ها بعد در نقاشی های مدرن قرن بیستم و نقاشان کوبیست ظاهر گشت. هرچند این نگاره شگفت انگیز اکنون در موطن خود نیست و در موزه مصر نگهداری می شود. در انتها شما را دعوت می کنیم به دیدن هفت در بسته این عمارت که انگار نقاش در همدستی با زلیخا همه راه های گریز را برای یوسف مسدود ساخته است.
نویسنده: کامبیز حضرت پور

دستـه بنـدی

نقاشی و خط ایرانی

تـولیـد

...