طـرح کلـی

برای نوشتن یک متن خوب در تبلیغات، تا آنجا که می توان باید درباره موضوع اطلاعات گردآوری نمود و نکات برجسته آن مشخص گردد. فکر کردن مداوم به موضوع اغلب کارساز نیست و در دوره هایی باید به حال خود رها شود، تا در لایه های زیرین و ناخودآگاه ذهن، کلمات شگفت انگیز کشف گردند. کپی رایتینگ، معجزه کلمات، درون متن های متقاعد کننده تبلیغاتی است، که برای تشویق مخاطبان به خرید محصولی نوشته می شود و در تبلیغات چاپی، بروشورها، بیلبوردها حتی ایمیل ها بسیار به کار می آید. پیامی که از طرف تولیدکنندگان و صاحبان صنایع به مخاطبان منتقل می شود، توسط کپی رایترها نوشته می شود.

دستـه بنـدی

کپی رایتینگ
ایده پردازی
دیجیتال مارکتینگ

تـولیـد

...