پنجره دیدما همسو با دنیای وسیع تبلیغات در ایران و سراسر جهان، تلاش دارد تا از طریق نمایش و تحلیل تجربیات ارزشمند فعالان صنعت تبلیغات، پلی ارتباطی میان داده های آماری و تولیدات اثر بخش تبلیغاتی ایجاد نماید و با ارایه این تحلیل ها سهمی هر چند کوچک در آگاهی جمعی داشته باشد.