بنیان دیدما برپایه فرهنگ غنی و ریشه داری است، که در جغرافیای سرزمین ایران بالنده شده است. ما با درک و شناخت سرزمین خود و هنرهای آن ارزش های نهفته اش را آشکارتر خواهیم ساخت و این برای ما مسئولیتی اجتماعی است.