درباره دیدما

To be different, that is Didma!

متفاوت بودن، همان دیدما است!

بهترین زمان برای قرار دادن پیام در مقابل مخاطب هدف، چه وقت است؟ تبلیغات زمانی بیشترین تاثیر را دارد که مردم در شرایط مواجهه با آن، آماده ترین وضع را برای پذیرش اطلاعات مربوط به محصول داشته باشند.

برای آن که تبلیغ، موفق از آب درآید، باید قبل از آن یکسری کارها درست انجام شده باشد، از جمله کالای خوب، توزیع مناسب، قیمت مناسب و… سپس باید از تبلیغ انتظار داشته باشیم!

ما بایـد در تبلیـغات چیـزی را بیـان کنیـم و نشـان دهیـم که می توانیـم مـدافع آن باشیـم. مردم تا ما را باور نکننـد، پذیـرای حرف های ما نخواهنـد بـود. در این زمینـه، از هر آنچـه ممـکن است؛ باید الهـام بگیـریم و چه بهتـر که فعالیـت خود را با تکیـه بر نـوآوری های جهـانی در بستـری از تاریـخ و فرهنـگ خود ارائـه دهیـم. با همیـن دیـدگاه بود که در همـه این سـالها، از طریق مستندسازی و ساخت تیـزرهای تبلیـغاتی مسیـر

حرفـه ای خود را بنیـان نهادیـم. همـزمان با تولیـد آثار تامـل برانگـیـز، بعنـوان مشـاور تبلیـغاتی نیز با شرکت های بـزرگ بازرگانی و صنعتی همفکـری داشته ایـم. درطول مسیـر برای ارتقـا خود همـواره با محیـط های آکادمیـک نیز در مشـارکت بـوده و اکـنون به این باور رسیـده ایم که ایـده های خلاقـانه تنها از طـریق خرد جمـعی به بار می نشیـنند.

توانمندی های دیدما

  1. شناسایی و سازماندهی استراتژی های ارتباطی سازمان ها
  2. هدف گذاری و برنامه ریزی تبلیغاتی
  3. نظارت و تولید محتواهای تبلیغاتی
  4. نظارت بر انتشار درست ایده ها، پیام ها درجهت اثرگذاری بیشتر برمخاطبان
  5. جذب و به کارگیری نیروی های متخصص و تجهیزات فنی مناسب در جهت ارتقا سطح کیفی تولیدات

راه های ارتباط با دیدما

ایده ها و ذهنیات خود را، هر قدر ناشدنی و ناممکن، با ما به اشتراک بگذارید، به اتفاق یکدیگر راهی برای تجسم آنها پیدا خواهیم کرد!