طـرح کلـی

با قرار گرفتن هر برآمدگی در فرورفتگی مناسب خود، تکه های ریز و جدا از هم پازل، تصویری واحد به نمایش می گذارند. طراحی یک کمپین تبلیغاتی موفق همانند چیدن یک پازل است. مجموعه ای از اقدامات مستقل، ولی هماهنگ که در زمینه های مختلف تبلیغاتی و یا سایر پیام های توسعه بازار صورت می گیرد. این امر در جهت معرفی کالا یا خدمتی با مضمونی مشابه و واحد برای جذب مخاطبان، ازطریق رسانه های مختلف در یک دوره مشخص زمانی برنامه ریزی می شود. کمپین ها در نهایت تصویری ارزشمند و یکپارچه از فعالیت های یک برند را به نمایش می گذارند.

دستـه بنـدی

تولیدات ویدیویی
ایده پردازی تبلیغاتی
دیجیتال مارکتینگ

تـولیـد

...