طـرح کلـی

بازیگر تئاتری را تصور کنید، که بر صحنه تالار بزرگی در برابر هزاران نفر به ایفای نقش خود می پردازد و در آن تاریکی و سکوت، قادر به تشخیص و شناختن مخاطبان خود نیست. او در آن لحظه باید با تمام احساس، فقط به اجرای بهترین شکل نقش خود بیندیشد و کاری دیگر انجام ندهد. شرایط تولید یک آگهی تبلیغاتی چنین است، مسئولیتی تمام و کمال برای انتقال احساسات خوب در بین مخاطبان، درباره محصول یا خدمتی جهت آگاه سازی و ترغیب آنها به خرید. در گوشه گوشه صحنه تبلیغات تنها خلاقیت است که می تواند مخاطبان را به سوی هدفی مشترک رهنمون سازد.

دستـه بنـدی

آگهی های تبلیغاتی
تبلیغات ATL
تبلیغات TTL
تبلیغات BTL
دیجیتال مارکتینگ

تـولیـد

...