طـرح کلـی

ورق زدن یک مجله یا کاتالوگ معمولا لحظات کوتاهی به طول می کشد، اما اگر به عکسی برخورد کنیم، که حاوی نور و ترکیب بندی درستی باشد، سرعت ورق خوردن کندتر می شود، زیرا ذهن و احساسات با هم درگیر آن خواهند شد. ابتدا یک حس خوش آیند که خیال را می نوازد و سپس ذهن که منطق را به میان می آورد. ماجرا چیست؟ این تامل و صرف لحظات بیشتر بر روی عکس هدف عکاسی تبلیغاتی است.

دستـه بنـدی

عکاسی
ایده پردازی تبلیغاتی
دیجیتال مارکتینگ

تـولیـد

...